• Thu ngân 39 câu hỏi

  Hướng dẫn thu ngân thực hiện các nghiệp vụ bán hàng: lập đơn hàng, tính và thu tiền khách hàng,...

 • Nhân viên bán hàng 3 câu hỏi

  Hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ tư vấn bán hàng

 • Quản lý cửa hàng 22 câu hỏi

  Hướng dẫn quản lý theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh tại cửa hàng

 • 5SHOP 0 câu hỏi

  Hướng dẫn sử dụng 5Shop