Thu ngân muốn chỉ in hóa đơn khi khách có yêu cầu, thiết lập trên phần mềm thế nào?

Trường hợp cửa hàng chỉ in hóa đơn khi khách có yêu cầu nhằm tiết kiệm giấy in cửa hàng, thu ngân có thể thiết lập như sau:

  • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in, bật chức năng In hóa đơn.
  • Bỏ tích chọn Tự động in hóa đơn khi hoàn thành.

  • Khi tính tiền cho khách, lựa chọn In và Hoàn thành nếu muốn in hóa đơn cho khách. Trường hợp chỉ thu tiền và không in hóa đơn cho khách, nhấn Hoàn thành.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự