Quản lý muốn khai báo danh mục nhà cung cấp thì làm như thế nào?

1. Quản lý cửa hàng muốn thêm mới đối tượng nhà cung cấp thì thực hiện theo các bước sau:

1.1. Chọn tab Khác\Nhà cung cấp

1.2. Tại màn hình Nhà cung cấp, chạm biểu tượng  để thêm mới nhà cung cấp

1.3. Tại màn hình Thêm nhà cung cấp, nhập đầy đủ mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp và các thông tin khác: Địa chỉ, điện thoại, nhóm nhà cung cấp và mã số thuế (nếu có).

1.4. Tại nhóm nhà cung cấp, chạm vào biểu tượng  để thêm mới nhóm nhà cung cấp.

  • Nhập đầy đủ mã nhóm nhà cung cấp, tên nhóm nhà cung cấp và các thông tin khác: Thuộc nhóm, mô tả.
  • Nhấn Lưu hoặc biểu tượng . Chương trình sẽ mặc định luôn nhóm nhà cung cấp vừa thêm mới.

1.5. Nhấn Lưu hoặc nhấn vào biểu tượng  để lưu lại nhà cung cấp trên.

2. Quản lý cửa hàng muốn sửa hoặc xóa đối tượng nhà cung cấp thì thực hiện theo các bước sau:

  • Trên danh sách nhà cung cấp, nhấn chọn nhà cung cấp để mở màn hình xem chi tiết nhà cung cấp

  • Tại màn hình xem chi tiết, nhấn vào biểu tượng  để sửa, biểu tượng  để xóa nhà cung cấp
  • Hoặc trên danh sách nhà cung cấp, chạm vào nhà cung cấp đồng thời vuốt sang trái và chọn vào biểu tượng  hoặc  tương ứng sửa, xóa.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự