Thu ngân

40 câu hỏi

Hướng dẫn thu ngân thực hiện các nghiệp vụ bán hàng: lập đơn hàng, tính và thu tiền khách hàng,...